HOME CONTACT US
 
스텐망
철망소개 스텐망
 
 
크림프망 제원
공 간 선 경
2부 (6.5MM) 0.7MM
1.0MM
1.2MM
2.5부 (8MM) 1.2MM
1.4MM
3부 (10MM) 1.4MM
1.6MM
1.8MM
2.0MM
4부 (13MM) 1.6MM
1.8MM
2.0MM
5부 (16.5MM) 2.0MM
2.5MM
6부 (20MM) 2.0MM
2.5MM
7부 (23MM) 2.5MM
3.0MM
8부 (26MM) 2.5MM
3.0MM


 
파주철망 | 주소 : 경기도 고양시 일산동구 성현로413(문봉동) | 대표 : 임정규 | 사업자등록번호 : 141-05-81916
TEL : 031-976-2983~4 | FAX : 031-976-2985 | E-mail:paju9267@daum.net
Copyright(c)2014 by All right Reserved.